05/07/23 1,421 APP HVTT.Lead dành cho nhà QUẢN TRỊ Bệnh viện, phòng khám


Khi quản lý một bệnh viện/phòng khám hay một chuỗi bệnh viện/phòng khám, nhà quản trị có thể đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức. Sự đối mặt với những khó khăn yêu cầu nhà quản trị có khả năng lãnh đạo, quản lý thời gian và quyết định kịp thời để đảm bảo hoạt động hiệu quả và bền vững.

Chính vì vậy, chủ đầu tư, nhà quản lý Bệnh viện, phòng khám cần có công cụ hỗ trợ thông minh giúp nhà quản trị ra quyết định chính xác và kịp thời.

APP HVTT.Lead -  HỖ TRỢ LÃNH ĐẠO GIÁM SÁT BỆNH VIỆN/PHÒNG KHÁM THEO THỜI GIAN THỰC

Chi tiết »

24/06/23 1,091 HVTT-HPT Tích hợp Liên thông Hóa đơn điện tử


HVTT-HPT TÍCH HỢP LIÊN THÔNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

🔥🔥🔥 Đáp ứng theo Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 17/09/2021 của Bộ tài chính và Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ.

 

Chi tiết »

13/04/23 2,048 HVTT-HPT Tích hợp Đơn thuốc điện tử


HVTT-HPT-Don-Thuoc-Dien-Tu

Căn cứ theo thông tư 04/2022/TT-BYT ngày 12/07/2022 của Bộ Y tế và Quyết định số 808/QĐ-BYT ngày 01/04/2022. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải thực hiện việc kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử quy định tại Thông tư này theo lộ trình cụ thể như sau:

1. Đối với các bệnh viện từ hạng 3 trở lên: Hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2022.

2. Đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác: Hoàn thành trước ngày 30 tháng 06 năm 2023.

Chi tiết »

14/04/23 843 Hồ sơ bệnh án điện tử


Thông tư 46/2018/TT-BYT ngày 28/12/2018.

Quy định Hồ sơ bệnh án điện tử.

Lộ trình thực hiện như sau:

1. Giai đoạn từ năm 2019 – 2023: Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hạng I trở lên chủ động nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin tại cơ sở để triển khai hồ sơ bệnh án điện tử theo quy định tại Thông tư này.

2. Giai đoạn từ năm 2024 – 2028: Tất cả các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên toàn quốc phải triển khai hồ sơ bệnh án điện tử.

 

Chi tiết »

15/04/23 1,446 Quyết định số 130/QĐ-BYT ngày 18/01/2023


Quyết định số 130/QĐ-BYT ngày 18/01/2023.

Quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra phục vụ việc quản lý, giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh và giải quyết các chế độ liên quan.

Chi tiết »

10/12/16 4,253 Tài liệu hướng dẫn liên thông và đặc tả dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT phiên bản 2.0


Sở Y tế sao y Quyết định số: 917/QĐ-BHXH, của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, ngày 20/06/2016, về việc Ban hành Tài liệu hướng dẫn liên thông và đặc tả dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT phiên bản 2.0.

TẢI XUỐNG TẠI ĐÂY

 

 

Chi tiết »

04/04/20 2,003 Quyết định số 4210/QĐ-BYT


VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHUẨN VÀ ĐỊNH DẠNG DỮ LIỆU ĐẦU RA SỬ DỤNG TRONG QUẢN LÝ, GIÁM ĐỊNH VÀ THANH TOÁN CHI PHÍ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ

TẢI XUỐNG TẠI ĐÂY

Chi tiết »

27/01/21 1,418 Thông tư số 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2020


HƯỚNG DẪN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 19/2006/QĐ-BTC NGÀY 30/3/2006 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Tải xuống tại đây thông tư 185

Tải xuống tại đây mẫu chấm công C01a-HD

Chi tiết »

14/04/23 505 Khám sàng lọc trước tiêm chủng


Hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng theo Quyết định s
1575/QĐ-BYT

Chi tiết »

09/12/16 4,273 Công văn 9324-BYT - BH về việc trích xuất đầu ra dữ liệu yêu cầu thanh toán BHYT


Công văn : 9324/BYT-BH V/v trích xuất đầu ra dữ liệu yêu cầu thanh toán BHYT
Ngày 09/11/2015, Bộ Y tế đã có Công văn số 8623/BYT-BH về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong quản lý khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế (BHYT) theo Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử.
Để bảo đảm thống nhất trên toàn quốc về dữ liệu đầu ra yêu cầu thanh toán gửi cơ quan bảo hiểm xã hội, sau khi phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam rà soát các bảng biểu và chuẩn dữ liệu đầu ra của Công văn số 2348/BYT-BH ngày 10/4/2015, Bộ Y tế đề nghị Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo, đôn đốc các cơ sở khám chữa bệnh thuộc quyền quản lý thực hiện trích xuất đầu ra dữ liệu thanh toán BHYT như sau...
 

 

Chi tiết »